I když byl projekt Přírodovědec k 30.6.2012 úspěšně ukončen s velkým úspěchem (během tří let jsme jsme v rámci realizace různých odborných akcí podpořili celkem přes 1000 osob - závěrečnou zprávu projektu lze stáhnout zde), pokračujeme s vybranými aktivitami dále. Přijedeme k vám na školu se zajímavými přednáškami, připravujeme pro vás celodenní semináře přímo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na našem webu vám nabízíme různé zajímavé materiály, které můžete využít jak ve výuce, tak i při samostatném studiu přírodních věd.

V uplynulém školním roce 2016/2017 jsme pro vás zorganizovali 10 seminářů, kterých se zúčastnilo celkem  307 studentů ze středních škol středomoravského regionu. Další aktivity Mladý výzkumníkse sice zúčastnili jen 2 studenti, kteří ale s výsledky své samostatné výzkumné práce na PřF UP Olomouc uspěli velmi dobře i na celostátní úrovni. Mimo účasti na 11. konferenci mladých přírodovědců pořádané Univerzitou Palackého 24. května 2017 v prostorách Pevnosti poznání UP (viz http://badatel.upol.cz/konference.php ), kde oba přednášeli v angličtině, se zúčastnili soutěže SOČ. Tady oba postoupili až do celostátního kola, kde se určitě neztratili. Studentka Veronika Deketová z Gymnázia Velké Meziříčí se svou prací "Měření a modifikace povrchové energie polymerů" umístila na 7. místě v sekci Fyzika. A student Tomáš Ovad z Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově se se svou prací "Vliv velikosti nanočástic stříbra na zesílení signálu v Ramanových spektrech adeninu" umístil dokonce na 5. místě v sekci Chemie. Na kompletní výsledky SOČ se můžete podívat zde: http://www.soc.cz/archiv-minulych-rocniku/ .

No a po 3 letech plné aktivity projektu a 5 letech jeho udržitelnosti obě hlavní etapy končí. Protože tyto www stránky jsou umístěné na komerčním serveru, nemůžeme dále udržovat jejich chod v dosavadní podobě. Ty nejdůležitější informace budou proto přesunuty na www stránky serveru Univerzity Palackého a najdete je na adrese http://chemikalie.upol.cz/prirodovedec . Stránky by měly být funkční od začátku nového školního roku. Takže nashle v novém školním roce!

Zajímavé náměty pro vaši práci na školách najdete v sekci Zajímavosti.

  

Projekt Přírodovědec je zacílen na systematický rozvoj kompetencí talentovaných studentů středních škol pro jejich zapojení do VaV se zaměřením na přírodovědné vzdělávání a rozvoj samostatné tvůrčí práce, základ úspěšné kariéry pracovníka VaV.

Uvedený cíl byl realizován prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených na systematickou aktivní práci VŠ pedagogů společně s kolegy ze středních škol  s cílovou skupinou při rozvíjení odborných znalostí v oblasti přírodních věd, zejména matematiky, fyziky a chemie. Studenti se v rámci klíčových aktivit projektu účastní celoročního systému odborně vzdělávacích akcí, zaměřených na prohlubování jejich znalostí získaných na střední škole na úroveň nutnou pro jejich aktivní zapojení do vědecko výzkumné činnosti. Následně pak v rámci dalších klíčových aktivit budou tito studenti zapojeni přímo do práce vědecko výzkumných týmů na VŠ, s cílem podchytit jejich zájem pro další studium přírodních věd a pokračování v kariéře vědecko výzkumného pracovníka. V rámci udržitelnosti projektu pokračujeme s vybranými aktivitami. hlavně se jedná o odborné semináře pořádané přímo na školách a na PřF UP Olomouc a samostatnou výzkumnou činnost středoškolských studentů pod vedením pedagogů z PřF UP Olomouc.